bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej bip.seniorgostyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie załączone dokumenty są dostępne cyfrowo.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Zawodna, seniorgostyn@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 572 24 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Dostępność architektoniczna

Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy chodzikach.

Posiada podjazd od strony ul. Mostowej, wewnątrz jest pozbawiony barier architektonicznych. Budynek jest jednopoziomowy.

Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

W niedalekiej odległości od budynku znajduje się miejsce parkingowe  dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz osób przeszkolonych w zakresie posługiwania się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 07.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 691